Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru na stanowisko głównego księgowego

środa, 17 paź 2018 15:44
Wynik naboru na stanowisko głównego księgowego Informacja o wynikach naboru w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży na stanowisko główny księgowy Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Wioteta Aneta Wysocka . Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Wioleta Aneta Wysocka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko. Uzyskała maksymalną liczbę głosów po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na powyższym stanowisku. Łomża, dnia 17.10.2018r

Nabór ma stanowisko główny księgowy

czwartek, 27 wrz 2018 09:30
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Główny księgowy- 1/2 etatu Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. I. określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy – 1/2 etatu II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 1. Niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów): wykształcenie:- spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3=letnią praktykę w księgowości, b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawozdawczości budżetowej, Kodeksu Pracy. biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych, obywatelstwo polskie niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 2. Dodatkowe: (preferowane - podlegające ocenie końcowej selekcji kandydatów): biegła znajomość programu sjo BESTIA do sporządzania sprawozdawczości budżetowej, znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej, umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych, znajomość programu finansowo-księgowego Progman Finanse DDJ program Płatnik, Progman Płace wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, sumienność, terminowość, odpowiedzialność. III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli: m. in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, prowadzenie syntetyki i analityki wydatków i kosztów, nadzór nad prawidłowością prowadzenia i rozliczenia żywienia, nadzór , kontrola i rozliczanie inwentaryzacji opracowywanie budżetów i sporządzanie planów finansowych, przygotowywanie wniosków o zmianach w budżecie, nadzorowanie właściwego przebiegu operacji gospodarczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej, gospodarowanie środkami funduszu płac, dokonywanie wydatków w ramach posiadanych dochodów, sporządzanie i przedkładanie obowiązującej sprawozdawczości, rozliczanie remontów, kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian, podpisywanie: przelewów, umów o roboty, dostawy i usługi, wezwań do zapłaty, list płac i innych dokumentów wynikających z przepisów rachunkowości oraz dokumentów wg upoważnienia dyrektora, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, kontrola gospodarki magazynowej IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku Jest to stanowisko urzędnicze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży ul. Sikorskiego 216 Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Praca w wymiarze 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 2%. 1. Warunkiem rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów: list motywacyjny, Currculum Vitae (CV); kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz - w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy, potwierdzających wymagany staż pracy, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje. W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełnia wymogów formalnych Zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. VII. Termin i miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem ,,Oferta Pracy: ,,Główny księgowy" Termin składania ofert: do dnia 10.10.2018r. do godz. 15:00 = decyduje data wpływu oferty do przedszkola. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. VIII. Informacje dodatkowe: W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łomży przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 tel. (086)218 22 36.

Wynik naboru na stanowisko głównego księgowego

piątek, 21 wrz 2018 14:23
Informacja o wynikach naboru w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży na stanowisko główny księgowy Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Anna Dłużniewska . Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Małgorzata Anna Dłużniewska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wyżej wymienione stanowisko. Uzyskała maksymalną liczbę głosów po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na powyższym stanowisku. Łomża, dnia 28.08.2018r

Wolne stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym nr 5

piątek, 3 sie 2018 10:06
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Główny księgowy- 1/2 etatu Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.   I. określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy – 1/2 etatu II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 1. Niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów): wykształcenie:- spełnia jeden z poniższych warunków: a)  ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3=letnią praktykę w księgowości, b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania  administracyjnego, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawozdawczości budżetowej, Kodeksu Pracy. biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych, obywatelstwo polskie niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 2. Dodatkowe: (preferowane - podlegające ocenie końcowej selekcji kandydatów): biegła znajomość programu sjo BESTIA do sporządzania sprawozdawczości budżetowej, znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej, umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych, znajomość programu finansowo-księgowego Progman Finanse DDJ program Płatnik, Progman Płace wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, sumienność, terminowość, odpowiedzialność.  III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli: m. in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, prowadzenie syntetyki i analityki wydatków i kosztów, nadzór nad prawidłowością prowadzenia i rozliczenia żywienia, nadzór , kontrola i rozliczanie inwentaryzacji opracowywanie budżetów i sporządzanie planów finansowych, przygotowywanie wniosków o zmianach w budżecie, nadzorowanie właściwego przebiegu operacji gospodarczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej, gospodarowanie środkami funduszu płac, dokonywanie wydatków w ramach posiadanych dochodów, sporządzanie i przedkładanie obowiązującej sprawozdawczości, rozliczanie remontów, kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian, podpisywanie: przelewów, umów o roboty, dostawy i usługi, wezwań do zapłaty, list płac i innych dokumentów wynikających z przepisów rachunkowości oraz dokumentów wg upoważnienia dyrektora, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, kontrola gospodarki magazynowej IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku Jest to stanowisko urzędnicze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży ul. Sikorskiego 216 Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Praca w wymiarze 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 2%. 1. Warunkiem rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów: list motywacyjny, Currculum Vitae (CV); kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz - w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy,  potwierdzających wymagany staż pracy, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje. W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełnia wymogów formalnych Zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. VII. Termin i miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem ,,Oferta Pracy: ,,Główny księgowy" Termin składania ofert: do dnia 24.08.2018r. do godz. 15:00 = decyduje data wpływu oferty do przedszkola. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.   VIII. Informacje dodatkowe: W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łomży przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 tel. (086)218 22 36.

Opłaty za przedszkole

poniedziałek, 11 wrz 2017 23:02
Szanowni Rodzice Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu można dokonać w przedszkolu w pokoju administracji w wyznaczone dni lub na konto do dnia 20-tego każdego miesiąca. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności. Podajemy numer konta: 37 1560 0013 2379 9650 0000 0001

Wesprzyj nasze przedszkole!!!

poniedziałek, 29 cze 2015 21:12
Dyrektor i Rada Rodziców zwracają się do Państwa z ogromną prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe naszego Przedszkola. Jest to Przedszkole z 68-letnim stażem pracy, a co za tym idzie potrzebą modernizacji ogrodu przedszkolnego i wymianą urządzeń terenowych na placu zabaw. Zakupione nowe urządzenia sprawią dzieciom wiele radości i będą służyły następnym pokoleniom. Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o pomoc w realizacji naszych planów, które mają na celu dobro każdego DZIECKA. Będziemy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, a naszych darczyńców wpiszemy w poczet.... !!! PRZYJACIÓŁ NASZEGO PRZEDSZKOLA !!! Jeżeli Państwo zdecydujecie się wesprzeć nasze poczynania to podajemy numer konta bankowego: Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 5 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 216 BPH S.A. O/Łomża 59 1060 0076 0000 3200 0133 1065 Liczymy na Państwa zrozumienie i hojność. Dziękujemy. Z poważaniem: Dyrektor: Przewodniczący Rady Rodziców:

"Karta Dużej Rodziny"

czwartek, 16 sty 2014 19:17
Z dniem 1 lutego 2014 roku wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża. Rada Miasta Łomża wprowadza 50% zniżkę wysokości opłat pobytu dziecka w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego. O takie świadczenie mogą ubiegać się Rodziny objęte Programem "Karta Dużej Rodziny". Programem "Karta Dużej Rodziny" objęte są Rodziny posiadające troje i więcej dzieci. "Kartę Dużej Rodziny" wydaje Urząd Miasta Łomży. Rodzice , którzy chcą skorzystać ze wskazanej zniżki powinni przedłożyć "Kartę Dużej Rodziny" dyrektorowi przedszkola do wglądu.

Zbieraj nakrętki ! Nie wyrzucaj, pomagaj ! Ta pomoc nie kosztuje !

czwartek, 24 paź 2013 19:31
Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji charytatywnej "Zbiórka nakrętek". Tym razem pieniądze ze zbiórki nakrętek będą przekazywane dla Oleńki, która urodziła się z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym pod postacią obustronnego niedowładu kończyn dolnych. Tylko leczenie i bezustanna rehabilitacja są dla Oleńki szansą by mogła walczyć z chorobą i kiedyś samodzielnie stanąć na nogi. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, bezinteresowność i dobrą wolę ! Dziękujemy !

Godziny pracy przedszkola

czwartek, 15 mar 2012 22:34
Szanowni Rodzice Nasze przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 - 17:30. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu można dokonać w przedszkolu w pokoju administracji w wyznaczone dni lub na konto do dnia 20-tego każdego miesiąca. Prosimy o przestrzeganie terminu płatności. Podajemy numer konta: 37 1560 0013 2379 9650 0000 0001