Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór ma stanowisko główny księgowy

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Główny księgowy- 1/2 etatu Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 ) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. I. określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy – 1/2 etatu II. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 1. Niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów): wykształcenie:- spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3=letnią praktykę w księgowości, b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów, znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, sprawozdawczości budżetowej, Kodeksu Pracy. biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych, obywatelstwo polskie niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 2. Dodatkowe: (preferowane - podlegające ocenie końcowej selekcji kandydatów): biegła znajomość programu sjo BESTIA do sporządzania sprawozdawczości budżetowej, znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej, umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych, znajomość programu finansowo-księgowego Progman Finanse DDJ program Płatnik, Progman Płace wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, sumienność, terminowość, odpowiedzialność. III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli: m. in. w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, prowadzenie syntetyki i analityki wydatków i kosztów, nadzór nad prawidłowością prowadzenia i rozliczenia żywienia, nadzór , kontrola i rozliczanie inwentaryzacji opracowywanie budżetów i sporządzanie planów finansowych, przygotowywanie wniosków o zmianach w budżecie, nadzorowanie właściwego przebiegu operacji gospodarczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej, gospodarowanie środkami funduszu płac, dokonywanie wydatków w ramach posiadanych dochodów, sporządzanie i przedkładanie obowiązującej sprawozdawczości, rozliczanie remontów, kontrolowanie legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian, podpisywanie: przelewów, umów o roboty, dostawy i usługi, wezwań do zapłaty, list płac i innych dokumentów wynikających z przepisów rachunkowości oraz dokumentów wg upoważnienia dyrektora, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, kontrola gospodarki magazynowej IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku Jest to stanowisko urzędnicze. Miejscem wykonywania pracy jest siedziba Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży ul. Sikorskiego 216 Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu. Praca w wymiarze 4 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 2%. 1. Warunkiem rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów: list motywacyjny, Currculum Vitae (CV); kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz - w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy, potwierdzających wymagany staż pracy, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje. W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełnia wymogów formalnych Zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. VII. Termin i miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem ,,Oferta Pracy: ,,Główny księgowy" Termin składania ofert: do dnia 10.10.2018r. do godz. 15:00 = decyduje data wpływu oferty do przedszkola. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. VIII. Informacje dodatkowe: W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Łomży przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 tel. (086)218 22 36.
Data powstania: czwartek, 27 wrz 2018 09:30
Data opublikowania: czwartek, 27 wrz 2018 09:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1033 razy