Przedszkole Publiczne nr 5

Nowe wzory dokumentów obowiązujące od 1 września 2016 roku

Od 1 września 2016 roku w naszym przedszkolu obowiązywać będą nowe wzory następujących dokumentów: - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, - Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia z religii ( dotyczy dzieci 5-,6-letnich), - Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z tymi dokumentami.

    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka ……………………………….............................przez Przedszkole Nr 5

w celu podejmowania akcji edukacyjnych przedszkola, prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku przedszkola, także w ramach informacji zamieszczanych na jego stronie internetowej, oraz realizacji innych działań edukacyjnych.

 

.............................................................

(podpis rodzica)

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka........................................................................................................... podczas zajęć, konkursów i uroczystości przedszkolnych organizowanych przez Przedszkole nr 5 w Łomży oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach ściennych i w folderze z przedszkolnym w celu informacji i promocji Przedszkola.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U z 2014r, poz. 1182 ze zm.)

 2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U z 2006r nr 90, poz. 631 ze zm)

   

         Data i miejscowość                                                       czytelny podpis rodziców

  .........................................                                                   ..................................................

   

   

   

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczam/my, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2014r, poz.1182 ze zm) wyrażam/my zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj

-imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, aktualnego miejsca pracy, numeru telefonu prywatnego i służbowego przez upoważnionych pracowników Przedszkola nr 5 w Łomży w związku z realizacją celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola w stosunku do mojej córki/syna......................................................................

 

 

Łomża, dnia.....................................              Podpisy rodziców/opiekunów prawnych

                                                                        ...............................................................

                                                                        ...............................................................

 

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia z religii

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U z 1992r nr 36, poz.155 z 1993 r z późn zm)

Wyrażam wolę, aby mój syn/moja córka

........................................................................................................

 

uczestniczyła w zajęciach z religii.

 

Łomża,dnia..................................                             Podpis rodziców/opiekunów prawnych

                                                                                 .................................................................

                                                                                 ..................................................................

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola

 

 Niniejszym upoważniamy ( upoważniam)  wymienione poniżej osoby do odbioru naszego (mojego) dziecka tj.

                                                                         

 

........................... ............................................................... ......................

(imię i nazwisko dziecka)

z Przedszkola Nr 5  ul. Sikorskiego 216, 18-400 Łomża

 

Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz wraz z chwilą odbioru z przedszkola biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.

Informacje na temat osób upoważnionych

1............................................................

             (imię i nazwisko)                                   

           (miejsce zamieszkania)    

.....................................................................

                                (nr telefonu)

...............................................................

rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który

 będzie okazywany przy odbiorze dziecka)

 

podpis osoby upoważnionej............................................................................................................

 

 

2............................................................

             (imię i nazwisko)                                   

           (miejsce zamieszkania)    

.....................................................................

                                (nr telefonu)

...............................................................

rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który

 będzie okazywany przy odbiorze dziecka)

 

podpis osoby upoważnionej............................................................................................................

 

3.............................................................

             (imię i nazwisko)                                   

           (miejsce zamieszkania)    

.....................................................................

                                (nr telefonu)

...............................................................

rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który

 będzie okazywany przy odbiorze dziecka)

 

podpis osoby upoważnionej............................................................................................................

 

Zgodnie z art. 23 i25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2014r , poz.1182 ze zm) potwierdzamy (potwierdzam), że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka z przedszkola. Administratorem zbioru danych osobowych o dzieciach uczęszczających do przedszkola, w tym również danych o osobach upoważnionych do ich odbioru jest Przedszkole Nr 5 Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo do wglądu i do poprawienia swoich danych osobowych.

 

.................................................

             (miejscowość, data)

  .................................................                                               .................................................

                               (czytelny podpis matki/opiekunki dziecka)                                                               (czytelny podpis ojca /opiekuna dziecka)

 

 

W przypadku, gdy oboje rodziców (opiekunów) posiadają pełnię władzy rodzicielskiej prosimy o złożenie podpisów przez oboje rodziców. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to możliwe prosimy o kontakt z przedszkolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoważnienie- do odbioru dziecka z Przedszkola nr 5 w Łomży

Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej ...................................................................

Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego ...................................................................

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy Panią/Pana:

.......................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

do odebrania naszego dziecka (imię i nazwisko dziecka)............................................................................................

z Przedszkola nr 5 w Łomży ul Sikorskiego 216 stale w okresie od........................................... do....................................

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Łomża dnia …….. ....................................................................... ..................................................................

(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki) (czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola nr 5 w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.

Mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Łomża dnia …….. .......................................................................

(podpis upoważnionej do odbioru dziecka osoby)

Imię i nazwisko matki /opiekunki prawnej ...................................................................

Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego ...................................................................

 

UPOWAŻNIENIE

Niniejszym upoważniamy Panią/Pana:

.......................................................................................................................................................

imię i nazwisko miejsce zamieszkania nr dowodu osobistego nr telefonu

do odebrania naszego dziecka (imię i nazwisko dziecka)............................................................................................

z Przedszkola nr 5 w Łomży ul. Sikorskiego 216

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

Łomża dnia …….. .........

.................................................................. .....................................................................

(podpis upoważnionej do odbioru dziecka osoby)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób upoważnionych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola nr 5 w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.

Mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

Łomża dnia …….. .........

.................................................................. .....................................................................

(czytelny podpis matki / prawnej opiekunki) (czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna)

 

 

Data powstania: niedziela, 17 kwi 2016 22:33
Data opublikowania: niedziela, 17 kwi 2016 22:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 12860 razy