Przedszkole Publiczne nr 5

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W ŁOMŻY Podstawa prawna: 1. Przedszkole działa na podstawie; 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2) ustawy z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. nr 97 poz.674, z późn. zm.), 3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r.nr 61,poz.624 z późn. zm.) 4) inne obowiązujące akty prawne, aktu założycielskiego oraz niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ 1.  NAZWA I SIEDZIBA PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Przedszkole jest placówką publiczną.
2. Przedszkole Publiczne nr 5  zwane dalej Przedszkolem, ma siedzibę  w Łomży, ul Sikorskiego 216,
3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Publiczne nr 5
ul Sikorskiego 216, 18-400 Łomża
/086/218-22-36
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest  Miasto Łomża.
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole jest jednostką  budżetową, którego działalność finansowana jest przez Urząd Miejski w Łomży oraz rodziców w formie opłat za świadczenie usług w przedszkolu.

ROZDZIAŁ 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w tym w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem Przedszkola jest stworzenie możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do nauki w szkole podstawowej poprzez:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennym życiu,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci, tak żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną,
7) zachęcenie do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych,
8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolne.
3. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga  rozwój, wychowuje i kształci dzieci w obszarach wymienionych w podstawie  programowej.
4. Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej, zgodnie z wolą rodziców.  Wprowadza sie forme pisemnego oświadczenia rodziców w sprawie organizowania religii, etyki lub obu przedmiotów jednocześnie. Realizację tego prawa określa  Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach  i szkołach (Dz. U. z 2014r, poz. 478 z póź. zm.).
5. Umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym , o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005r, Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
6. Podstawowymi formami działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola są:
1) Zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) Zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,
3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne  wspomagające   nieharmonijny rozwój dzieci,
4) Okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
5) Spontaniczna działalność dzieci,
6) Zajęcia dodatkowe organizowane na wniosek rodziców z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
7) Zabawy organizowane lub swobodne z małym udziałem nauczyciela.
7. Zadania edukacyjne  przedszkola realizowane są w ramach następujących obszarach:
1)  Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
2)  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
3)  Wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
4)  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
5)  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6)  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7)  Wychowanie przez sztukę – muzykę i śpiew, pląsy i taniec,
8)  Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
9)  Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16) Przygotowanie dzieci do posługiwania sie językiem obcym nowożytnym.

 

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu

§ 3

1. Wobec rodziny Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą działania wychowawcze, a w szczególności:
1) Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Zasady  udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują przepisy (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) (Dz. U. z 2013 r poz. 532)
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  dziecku  w przedszkolu  polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i)  z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu  rodzicom dzieci  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.


§4
1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 5
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom  nauczyciele, oraz specjaliści .
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci

§ 6
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka;
2) dyrektora przedszkola;
3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) poradni;
5) pracownika socjalnego;
6) asystenta rodziny;
7) kuratora sądowego

§ 7
1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest  udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) porad i konsultacji.
2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.


§ 8
1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

§ 9
1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

§ 10
1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć wychowawczo-dydaktycznych trwa 45 minut, a godzina zajęć  specjalistycznych – 60 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka  łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

§ 11
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele grup i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 12

1. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola;
4. Nauczyciel lub dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami  oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami,  i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dziećmi ,poradnią
5. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.

§ 13
1. O potrzebie objęcia dziecka  pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców .
2. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu rodziców dziecka.

§ 14
1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.


§ 15
1. Dzieciom , dla których opracowano plany działań wspierających na podstawie rozporządzenia wymienionego MEN z dnia 17 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1487), pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki zostały opracowane.


§ 16
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w budynku oraz poza budynkiem Przedszkola.
2. Za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy przedszkola szczególnie nauczyciele przydzieleni do danego oddziału.
3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola z grupą nauczyciel ma obowiązek wychodzić z drugą osobą dorosłą (pomoc nauczyciela).
4. Nauczyciel obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu (w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego).
5. Na zajęciach dodatkowych organizowanych w placówce za bezpieczeństwo dzieci  odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel /od momentu zabrania dzieci z sali zajęć do ich oddania nauczycielowi z grupy/.
6. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
7. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców /opiekunów prawnych/
8. Nauczyciel zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby prosi o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, informuje dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych.
9. Pomoc w sprawowaniu opieki nad wychowankami w czasie zajęć poza przedszkolem mogą świadczyć rodzice wychowanków.
10. W przypadku podejrzenia stosowania wobec dziecka przemocy w rodzinie dyrektor i nauczyciel zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka w Przedszkolu nr 5 ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” Dz. U. z 2011r, Nr209, poz.1245)

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

§ 17

1. Przedszkole może organizować  indywidualne nauczanie i wychowanie szczególnie dzieciom 6-letnim, o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcja ruchu, uniemożliwiają i utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno- pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże , że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci (Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2013 r. (Dz. U. 2012 r. poz.982)w sprawie warunków organizowania  kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych).
Decyzje o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:
- rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,
- istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów;
3. W przypadku nie ujawnienia , bądź nie udokumentowania przez rodziców faktu niepełnosprawności ich dziecka , które zostało przyjęte do przedszkola, na wniosek nauczycielki oddziału i Rady Pedagogicznej, dyrektor jest zobowiązany skierować dziecko do poradni specjalistycznej w celu wydania orzeczenia w sprawie:
- przyjęcia lub nie przyjęcia dziecka do przedszkola z podaniem uzasadnienia (wskazania lub przeciwwskazania do przebywania w typowej grupie przedszkolnej);
4. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem:
- dzieci do tego oddziału kwalifikuje na podstawie orzeczenia poradnia psychologiczno – pedagogiczna,
- oddział integracyjny może być utworzony a dyrektor przedszkola będzie zabiegał o utworzenie tego oddziału , jeśli na dany rok szkolny zgłosi się przynajmniej troje dzieci z orzeczeniem poradni.


Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 18

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
2. Każdy Rodzic w momencie przyprowadzenia, bądź odbierania dziecka zobowiązany jest do zaznaczenia tego faktu w elektronicznym systemie obecności dzieci poprzez zbliżenie karty do oświetlonego miejsca na czytniku.
3. Do przedszkola nie powinno być przyprowadzone dziecko chore, z infekcjami przeziębionymi, gdyż naraża nie tylko swoje zdrowie, ale i innych dzieci.
4. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności swoich dzieci poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub napisania usprawiedliwienia nie później niż 3 dni po dłuższej nieobecności.
5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
6. Szczegółowe zasady  przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich osoby zapisane są w dokumencie Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży /zał. Nr 1/
7. Z zasadami tymi rodzice zapoznawani są na pierwszym grupowym zebraniu  w danym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 19

1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową. Oddziały przedszkolne zlokalizowane są w jednej siedzibie przy ul Sikorskiego 216 w Łomży.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.
3. W oddziale zgrupowane są dzieci w zbliżonym wieku.
4. Liczba oddziałów jest ustalana corocznie w arkuszu organizacyjnym Przedszkola.
5. Liczba wychowanków w oddziale nie przekracza 25.

§ 20
1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami, regulacje wynikają z art. 9d ust.8 Karty Nauczyciela.
3. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, po uwzględnieniu oczekiwań rodziców.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel opiekujący się danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  wraz z tematami poszczególnych zajęć. Rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.

§ 21
1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
1) Pomieszczenie z niezbędnym wyposażeniem – sala grupy
2) Gabinet logopedyczno/psychologiczny
3) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
4) Łazienki i szatnie
2. Placówka dysponuje placem zabaw i ogrodem przedszkolnym wyposażonym w sprzęt.


Dzienny czas pracy przedszkola i terminy przerw pracy

§ 22

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i podanych do wiadomości rodziców na początku roku szkolnego.
2. Zgłoszenia dzieci na dyżury wakacyjne będą przyjmowane w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
3. Organ prowadzący uwzględniając ilość zgłoszonych dzieci w danym rejonie wyznacza dyżurną placówkę.
4. W zależności od potrzeb organizacyjnych istnieje możliwość łączenie grup w godzinach schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
5. Przedszkole działa codziennie, od poniedziałku do piątku, od 6:30 do 17.30.
6. Przedszkole czynne jest od 5 do 11 godzin dziennie w zależności od potrzeb zgłoszonych przez rodziców w danym roku szkolnym. Dzienny czas przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
7. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i zaplanowany jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odbywa się w godzinach 8.00-13.00.
8. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom we wszystkie soboty, jednak liczba nie może być mniejsza niż 10 dzieci.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci i żywienie w przedszkolu

§ 23

1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują:
1) zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka
2) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
4) przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,
5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.
6) zajęcia z religii z udziałem nauczyciela katechety.
2. Przedszkole udostępnia pomieszczenia do prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem ponoszenia przez nich kosztów tych zajęć (zał.Nr2) Procedura organizacji zajęć dodatkowych)
3 Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.
4. Zostaje zawarta umowa pomiędzy Przedszkolem Publicznym Nr 5 a rodzicem.

5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń przedszkola.
6. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:
 - stawki godzinowej określonej ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 19911r (Dz. U. z dnia 2015r, poz. 2156 z póź. zm.) i uchwałą  nr 305 /XXXVI/17 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 25 stycznia 2017r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzialane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża, która stanowi , że opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć , świadczonych przez  przedszkole ponad podstawę programową wynosi :

- 1,00 zł/pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola/

- 0,80 zł/drugie dziecko uczęszczające do przedszkola/

- 0,40 zł/trzecie dziecko uczęszczające do przedszkola/

Świadczenia w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne dla dzieci w wieku do lat 5.

7. Od dnia 1 stycznia 2014r. rodzice mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny zgodnie z regulaminem przyznawania, wydawania i użytkowania Karty określonej przez Prezydenta Łomży Zarządzeniem Nr 261/13 z dnia 27 listopada 2013r.
8. W przypadku wydłużenia pobytu dziecka ponad zadeklarowaną i faktycznie odbytą liczbę godzin, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń.
9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia, które wynoszą:
1) za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,50 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
2) za dwa posiłki (śniadanie, obiad) – 85% dziennej stawki żywieniowej – tj. 3,80 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu
3) za każdy  posiłek osobno: śniadanie –25% stawki żywieniowej tj.1 ,10 zł, obiad – 60% stawki żywieniowej tj. 2,70 zł.; podwieczorek –15% stawki żywieniowej tj. 0,70 zł.
10. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 4, ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany niniejszej umowy.
11. Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.
12. Opłaty za świadczenie usług w przedszkolu wnoszone są przez rodziców z góry na następny miesiąc w terminie do 20-tego.
13. Rodzice dzieci 6-letnich mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności swoich dzieci poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w przypadku choroby lub napisania usprawiedliwienia nie później niż 3 dni po dłuższej nieobecności.
14. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do Przedszkola oraz miesięczne zestawienie dni obecności odpowiada nauczyciel grupy.
15. Wykaz godzin i dni nieobecności sporządza nauczyciel w ostatnim dniu miesiąca.
16. Rodzice mogą zawiesić pobyt dziecka w przedszkolu w przypadku uzasadnionej nieobecności trwającej cały miesiąc(np.: choroba, pobyt w szpitalu) składając podanie do dyrektora.
17. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatności za Przedszkole odpowiada główna księgowa.
18. Pracownicy przedszkola mają prawo do korzystania z posiłków odpłatnie według stawki żywieniowej.

§ 24
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor Przedszkola, może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka, które ukończyło 2,5 roku. Przyjęcie dziecka uzależnione jest od stopnia jego gotowości do pobytu w Przedszkolu i od sytuacji rodzinnej.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.


Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

§ 25

1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola odbywa się elektronicznie corocznie  po konsultacji z organem prowadzącym od 1 marca do 30 kwietnia. Zapisy kandydatów prowadzi dyrektor Przedszkola.
2. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Łomży, przy uwzględnieniu dodatkowych preferencyjnych warunków niżej wymienionych:
1)    obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko,
2)    dziecko z rodziny niepełnej – samotnie wychowywane przez ojca lub matkę, bądź innego opiekuna prawnego,
3)    dziecko z rodziny zastępczej, inwalidy, rencisty, emeryta,
4)    dziecko z rodziny wielodzietnej (troje dzieci i więcej),
5)    dziecko z rodziny, gdzie oboje rodzice pracują czynnie zawodowo,
6)    dziecko z rodziny o trudnej sytuacji materialnej,
7)    dziecko uczęszczające wcześniej do przedszkola,
8)    rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.
3.    W przypadku, gdy liczba kandydatów do Przedszkola przekracza liczbę miejsc, dyrektor w porozumieniu z  Radą Rodziców powołuje Komisję ds. Rekrutacji.
4.    W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dzieci do Przedszkola decyduje dyrektor.

§ 26
1.    Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2.    Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
3.    Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
4.    Program ten powinien uwzględniać w całości podstawę programową wychowania przedszkolnego.


§ 27
1. Godzina pracy w Przedszkolu trwa 60 minut.
2.W Przedszkolu na prośbę rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: - opłacane przez rodziców: nauka języka angielskiego, języka hiszpańskiego, karate (Zasady określa procedura organizacji zajęć dodatkowych).
-nieodpłatne zajęcia dodatkowe takie jak: gimnastyka korekcyjna, rytmika, basen, religia, spotkania teatralne, zajęcia z logopedą, kółka zainteresowań.
3.Dzieci nie biorące udziału w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką nauczyciela danej grupy.
4. Czas trwania zajęć dodatkowych oraz zajęć z religii uzależniony jest od wieku  i możliwości wychowanków i wynosi:
- 15 minut dla oddziałów  trzy- i czterolatków
- 30 minut dla oddziałów pięcio- i sześciolatków.
5. W przedszkolu mogą być organizowane występy grup teatralnych i muzycznych opłacane przez rodziców.

§ 28
1.Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem dwóm nauczycielom, w przypadku 10 godzinnego czasu pracy oddziału;  jednemu nauczycielowi w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału.
2. Nauczyciel w miarę możliwości, opiekuje się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.
3. W razie nieobecności nauczyciela w pracy dyrektor organizuje za niego zastępstwo.
4.mPraca wychowawczo- dydaktyczna  w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.
5.W przedszkolu w zależności od potrzeb mogą być zatrudnienie specjaliści (m.in. logopeda, psycholog) w celu wspomagania rozwoju dzieci.
6. Nauczyciele specjaliści, w tym logopeda:
1) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
2) informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
3) prowadzi diagnozowanie logopedyczne
4) udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej
5) podejmuje logopedyczne działania profilaktyczne
6) współpracuje z najbliższym środowiskiem dziecka
7)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.


ROZDZIAŁ 4. ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH KOMPETENCJE I WSPÓŁDZIAŁANIE

§ 29

1. Dyrektor Przedszkola jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy oraz zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dla osób zatrudnionych w przedszkolu.
2. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r oraz zarządzenia wykonawcze.

§ 30
1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców

§ 31
1.Dyrektor działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r art.39.1 z późn. zm.
2.Dyrektor  Przedszkola kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje placówkę na zewnątrz wobec organu prowadzącego, organu nadzoru i innych instytucji.
3.Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zobowiązania jednostki.
4. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

§ 32
1. Do zadań dyrektora Przedszkola należy; planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy przedszkola a w szczególności:
1) Tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych
2) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych
3)Współdziałanie z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty
4) We współpracy z główną księgową opracowanie i realizowanie planu finansowego placówki, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej Przedszkola
5) Podpisywanie dokumentów składanych do banku
6) Organizowanie prac remontowo-konserwacyjnych
7) Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
8)Wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa
9) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnych przepisach
10) Decydowanie o doborze technik i narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu badań diagnostycznych.
11) Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela oraz dorobku zawodowego określonych w odrębnych przepisach
12) Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
13) Zapewnienie nauczycielowi warunków do odbycia stażu
14) Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela
15) Wspieranie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie  do podejmowania innowacji pedagogicznych
16) Wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów
17) Wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.
18) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


§ 33
1.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami
2. Dyrektor decyduje o:
1) Zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
2) Przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar porządkowych dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola
3) Wystąpieniu z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola

§ 34
1. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w przypadku gdy w przedszkolu nie działają związki zawodowe ich rolę przejmują wytypowani przez ogół pracowników przedstawiciele załogi. Zakres współdziałania obejmuje w szczególności:
1) Zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy
2) Ustalanie zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli
3) Określanie regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników, funduszu świadczeń socjalnych
2. W przypadku nieobecności dyrektora, zastępuje go  wyznaczony nauczyciel przez organ prowadzący.


§ 35
1. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art.40-43 z późniejszymi zm./ oraz z rozporządzeń wykonawczych
2. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o regulamin przez siebie ustalony /zał.Nr 3/.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  przedszkolu.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
8. Nauczyciele oraz zaproszeni goście   są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
9. Rada Pedagogiczna  ustala  regulamin swojej działalności.

§ 36
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) Opracowanie i zatwierdzanie rocznego planu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego Przedszkola.
2) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu.
3) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4) Przygotowanie projektu statutu Przedszkola albo jego zmian; zatwierdzanie go.
5) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola.
6) Na wniosek organu prowadzącego powoływanie przedstawiciela spośród siebie wchodzącego w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola.

7) Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy placówki.
2. Rada Pedagogiczna wnioskuje:
1) Do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce
2) Do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
3) Do dyrektora Przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) Organizację pracy Przedszkola
2) Projekt planu finansowego Przedszkola
3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień
4) Pracę dyrektora na wniosek odpowiedniego organu
5) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo - dydaktyczno- opiekuńczych
6) Programy autorskie zatwierdzane przez dyrektora do użytku w Przedszkolu
7) Pracę dyrektora w przypadku dokonywania oceny jego pracy.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Pedagogicznej
§ 37
1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.
2.Rada Rodziców działa zgodnie z   własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola /zał. Nr 4/.
3. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.53-54 z późn. zm./ oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
4. Rada Rodziców  liczy tylu członków, ile jest oddziałów w Przedszkolu.
5. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu trójek grupowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
6. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin  Rady Rodziców.
7. Uchwały i decyzje Rady Rodziców są jawne, umieszczane  na tablicy ogłoszeń, z wyłączeniem niektórych spraw  personalnych uznanych za poufne.
8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) Uchwalanie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola
2) Opiniowanie planów pracy Przedszkola
3) Opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów
4) Opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela
5) Opiniowanie programu wychowania realizowanego w Przedszkolu
6) Typowanie jednego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola na wniosek organu prowadzącego
7) Typowanie swych przedstawicieli do pracy w komisji kwalifikującej dzieci do przedszkola
8) Współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców
9) Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Przedszkola.


§ 38
Zasady współdziałania organów Przedszkola


1. Organy Przedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry klimat Przedszkola, do współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju wychowanków.
2. Spory między organami Przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji pomiędzy dyrektorem Przedszkola, trzyosobowym zespołem wybranym przez radę rodziców spośród jej członków i trzyosobowym zespołem wybranym przez Radę Pedagogiczną spośród jej członków.
3. W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/: zgodnie z KPA
5. Skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor.
6. Dyrektor zobowiązany jest do organizowania, co najmniej dwa razy w roku, spotkań Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców.
7. Celem spotkań jest omówienie wszystkich, istotnych problemów funkcjonowania Przedszkola.


ROZDZIAŁ 5. NAUCZYCIELE I  INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 39

1. Nauczycielowi podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych przysługuje prawo do ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Nauczyciele mają prawo do:
1)szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
3) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metody realizacji programu,
4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego
3. Obowiązkiem nauczycieli jest:
1) traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,
2) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola,
3) stosowanie się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań wynikających z przyjętych programów wychowania przedszkolnego,
4) udzielanie rodzicom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej,
5) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej przedszkola,
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
7) stosowanie zasad poprawności językowej,
8) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka w szkole (diagnoza przedszkolna),
9)mopracowanie w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” i przekazanie jej rodzicom,
10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
12) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną.
4. Obowiązkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe jest;
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz  odpowiedzialność za ich jakość.
2) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków.
3) dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci,
4) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
5) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:
1) życie, zdrowie, bezpieczeństwo oraz stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju powierzonych jego opiece dzieci,
2) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

§ 40
1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji  /referent, pomoc administracyjna, intendent,  główny księgowy/   i obsługi  / pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kucharki, robotnik/
2. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych ustala dyrektor.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
5. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z dyrektorem, nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci, ich bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
6. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do stosowania zasad poprawności językowej w kontaktach z dziećmi i dorosłymi


§ 41
1. Główna księgowa jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu
1) Wspólnie z dyrektorem reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
2)Podpisuje dokumenty składane do banku.
3) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora (prowadzi obsługę finansowo-księgową Przedszkola Publicznego nr 5 według dokumentów regulujących stosunek pracy i zakresu czynności).

2. Referent/pomoc administracyjna  prowadzi obsługę płacową w placówce.
1) Współpracuje z główną księgową
2) Dokonuje rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym
3) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora (prowadzi obsługę płacową ).

3. Intendent prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1) Nadzoruje sporządzanie posiłków zgodnie z wymogami zdrowotnymi dotyczącymi żywienia dzieci
2) Zaopatruje Przedszkole w żywność i sprzęt
3) Odpowiada za wdrożenie systemu HACCAP w Przedszkolu
4) Załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu / remonty, konserwacja/
5) Odpowiada za prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych
6) Prowadzi dokumentację inwentarzową zgodnie z obowiązującymi przepisami
7) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

4. Kucharka przyrządza punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki
1) Współpracuje z intendentem
2) Bierze udział w ustalaniu jadłospisu
3) Przyjmuje produkty z magazynu
4) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

5. Pomoc kuchenna pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków
1) Utrzymuje w czystości pomieszczenia i naczynia kuchenne
2) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

6. Pomoc nauczyciela pomaga nauczycielowi w czynnościach opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,
1) Wykonuje inna zadania zlecone przez dyrektorem
2) utrzymuje w czystości przydzielone pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt
3) Wykonuje inne czynności wynikające z organizacji przedszkola .

7. Robotnik gospodarczy odpowiada za sprzęt  i urządzenia terenowe w ogrodzie przedszkolnym
1) Dokonuje napraw i konserwacji w placówce.
2) Dba o czystość i porządek wokół budynku.
3) Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.


ROZDZIAŁ 6. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 42

1.Wychowankowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej 20 września 1989r. przez ONZ i ratyfikowanej przez RP w 1991r. oraz przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
2. Wychowankowie Przedszkola mają prawo do:
1) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
2) bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspokajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
3) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia,
4) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach,
5) swobody wyboru, w miarę możliwości organizacyjnych, co najmniej kilku zajęć tygodniowo.
3. Wychowankowie mają obowiązek:
1) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
2) aktywnego udziału w zajęciach,
3) starania się, oczywiście w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,
4) przestrzegania, w miarę możliwości, czystości,
5) zbierania swoich zabawek i odkładania ich na miejsce.


ROZDZIAŁ 7. RODZICE I OPIEKUNOWIE

§ 43

1. Rodzice mają prawo do:
1) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
2) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci,
3) rzetelnej informacji o postępach  i zachowaniu dziecka,
4) wsparcia ze strony nauczycieli Przedszkola w razie problemów wychowawczych,
5) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Przedszkola
6) zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale,
7) wyrażania i przekazywania opinii i wniosków  na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców.
8) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.
2. Do form współpracy Przedszkola z rodzicami należą:
1) Zebrania ogólne i grupowe
2) Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą,
3) Zajęcia otwarte
4) Kąciki informacyjne dla rodziców
5) Imprezy, uroczystości przedszkolne
6) Spotkania piknikowe, wycieczki
7) Wystawy prac dzieci
3. Terminy spotkań z rodzicami ustala Dyrektor z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców według  ustalonego harmonogramu na dany rok szkolny.ROZDZIAŁ 8. POSTANOWIENIA  INNE

Skreślenie z listy wychowanków przedszkola

§ 44

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) Systematyczne zaleganie z płatnością za przedszkole
2) Nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie bez zgłoszenia tego faktu w przedszkolu
3) Nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
4) Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

§ 45
1. Na terenie Przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.
2. W Przedszkolu mogą działać wolontariusze.
3. Za zgodą organów Przedszkola na jego terenie mogą działać stowarzyszenia.
4. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.
5. W roku szkolnym na zasadzie skierowania mogą być przyjęci uczniowie w celu odbycia praktyki w kuchni Przedszkola. Praktyka jest nieodpłatna
6. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 46

1. Zmiany w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez podjęcie stosownych uchwał : uchylenia niektórych punktów, zmian w treści zapisu, dodania nowych punktów.
2. Rada Pedagogiczna uprawnia dyrektora przedszkola po pięciu nowelizacjach do sporządzenia tekstu jednolitego i opublikowania go w drodze własnego obwieszczenia.
3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się wywieszenie statutu w miejscu widocznym w    placówce.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
5. Statut wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia.


Statut zatwierdzony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 19.04.2016r
(uchwała nr   /2015/2016)

 

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  z  Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży:


1.    Dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach 630  - 830.
2.    Każdy rodzic ma obowiązek zaznaczania faktu przyprowadzania lub odbierania dziecka w elektronicznym systemie obecności dzieci poprzez zbliżenie karty do oświetlonego miejsca na czytniku.
3.    W przypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie pracownikom przedszkola, notowany w zeszycie zgłoszeń.
4.    Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
5.    Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać  pracownikom placówki w sali zajęć. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole.
6.    Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
7.    Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważniać określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
8.    Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
9.    Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
10.    W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
11.    Jeśli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych).
12.    W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).
13.    Dzieci powinny być odbierane z placówki w godzinach 1445  - 1730 wcześniejszy odbiór powinien być zgłaszany nauczycielowi. W momencie przekazania dziecka osobie odbierającej, ta przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.
Załącznik nr 2

Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola

 

 Niniejszym upoważniamy ( upoważniam)  wymienione poniżej osoby do odbioru naszego (mojego) dziecka tj.

                                                                         

 

........................... ............................................................... ......................

(imię i nazwisko dziecka)

z Przedszkola Nr 5  ul. Sikorskiego 216, 18-400 Łomża

 

Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz wraz z chwilą odbioru z przedszkola biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.

Informacje na temat osób upoważnionych

1............................................................

             (imię i nazwisko)                                   

           (miejsce zamieszkania)    

.....................................................................

                                (nr telefonu)

...............................................................

rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który

 będzie okazywany przy odbiorze dziecka)

 

podpis osoby upoważnionej............................................................................................................

 

 

2............................................................

             (imię i nazwisko)                                   

           (miejsce zamieszkania)    

.....................................................................

                                (nr telefonu)

...............................................................

rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który

 będzie okazywany przy odbiorze dziecka)

 

podpis osoby upoważnionej............................................................................................................

 

3.............................................................

             (imię i nazwisko)                                   

           (miejsce zamieszkania)    

.....................................................................

                                (nr telefonu)

...............................................................

rodzaj i nr dokumentu ze zdjęciem, który

 będzie okazywany przy odbiorze dziecka)

 

podpis osoby upoważnionej............................................................................................................

 

Zgodnie z art. 23 i25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych  (Dz.U z 2014r , poz.1182 ze zm) potwierdzamy (potwierdzam), że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka z przedszkola. Administratorem zbioru danych osobowych o dzieciach uczęszczających do przedszkola, w tym również danych o osobach upoważnionych do ich odbioru jest Przedszkole Nr 5 Jednocześnie informujemy, że wyżej wymienionym osobom przysługuje prawo do wglądu i do poprawienia swoich danych osobowych.

 

.................................................

             (miejscowość, data)

  .................................................                                               .................................................

                               (czytelny podpis matki/opiekunki dziecka)                                                               (czytelny podpis ojca /opiekuna dziecka)

 

 

W przypadku, gdy oboje rodziców (opiekunów) posiadają pełnię władzy rodzicielskiej prosimy o złożenie podpisów przez oboje rodziców. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to możliwe prosimy o kontakt z przedszkolem


  Załącznik nr 3


Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży

Podstawa prawna:
1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r/art..40-43/ z późniejszymi zmianami, statutu przedszkola § 12 , ust. 2 i niniejszego regulaminuRozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1.Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i 
niniejszego regulaminu.
2.Ilekroć w regulaminie mowa o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć  Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
2) statucie przedszkola - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego nr 5 w 
Łomży 
3) radzie - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną   Przedszkola Publicznego nr 5 w 
Łomży 
4) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin Rady Pedagogicznej  Przedszkola 
Publicznego nr 5 w Łomży.Rozdział 2
Skład i struktura rady

§ 2

1.W skład  rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu jako jej członkowie 
oraz dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący.

§ 3
1. Rada wykonuje swoje zadania i realizuje uprawnienia na zebraniach. 
2. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe.
3.Komisje i zespoły mają charakter opiniująco - doradczy.Rozdział 4
Zebrania Rady Pedagogicznej

§ 5

1. Rada obraduje w terminach ustalonych w harmonogramie rocznym.
2. Zebrania rady, poza terminami ustalonymi w harmonogramie, zwołuje przewodniczący  
rady, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem spotkania.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwołać zebranie rady w 
trybie pilnym, bez przestrzegania 7-dniowego terminu. Zawiadomienie o terminie zebrania 
rady musi być podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń.
4.Zebrania rady prowadzone są przez dyrektora
5.Porządek obrad rady ustala dyrektor.
6.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora przedszkola zebranie prowadzi
wyznaczony przez niego nauczyciel.
7.W  zebraniach  rady lub określonych ich częściach  mogą uczestniczyć zaproszeni goście przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady  (art.40 ust3)
1) przedstawiciele rodziców danej grupy dzieci lub rady rodziców;
2) przedstawiciele organu pełniącego nadzór pedagogiczny
3) przedstawiciele organu prowadzącego przedszkole, w sprawach kadrowych, finansowych i 
organizacji przedszkola
4) inne osoby, jeżeli rada uzna ich obecność za celową.
8.Zebrania rady obywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli.
9. Przewodniczący rady może zlecić członkom rady lub innym pracownikom przedszkola 
przygotowanie materiałów na zebranie rady.
10.Zebrania rady są ważne, o ile obecna jest co najmniej połowa członków rady. 

Rozdział 5
Dokumentowanie pracy rady

§ 6

1. Podstawowym dokumentem działalności rady jest księga protokołów.
2. Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej. Księgę protokołów stanowi  
wówczas odrębny segregator do którego wpina się kolejno wydruki . 
3. Załączniki do rady stanowią integralną część protokołów.
4. Strony w księdze protokołów numeruje się kolejno począwszy od pierwszej strony pierwszego
protokołu.
5. Księgę protokołów udostępnia się w gabinecie dyrektora członkom rady, pracownikom
nadzoru pedagogicznego, przedstawicielom organu prowadzącego w zakresie spraw 
finansowych, kadrowych i organizacyjnych
6. Rada powierza funkcję protokolanta osobie wybranej spośród członków rady.
7. Protokół z zebrania rady sporządza w terminie  7 dni od daty jej posiedzenia.
8. Protokół podpisują protokolant i przewodniczący obrad.
9. Do protokołu należy dołączyć listę obecności na zebraniu.
10.Protokoły posiedzeń rady są dostępne w gabinecie dyrektora dla członków rady przez tydzień
od daty ich napisania.
11.Każdy z członków rady ma prawo zapoznania się z  protokołem i wniesienia  na piśmie do 
dyrektora poprawek do swojej wypowiedzi najpóźniej 3 dni przed następnym zebraniem rady.
12. Protokół  zatwierdzony jest przez głosowanie na najbliższym zebraniu  rady  pedagogicznej.
13. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora przedszkola księgę protokołów opatruje się 
klauzulą: Księga zawiera...... stron i obejmuje okres  pracy Rady Pedagogicznej....... od dnia.... 
do dnia . 


§ 7

1.Ustala się następujący schemat protokołu z zebrania rady:
1) tytuł
2) ustalenia formalne (ilu członków rady brało udział w posiedzeniu, inne zaproszone osoby, 
ustalenie quorum, 1/2 +1, do podejmowania uchwał)
3) przebieg obrad (osoba prowadząca, przyjęcie porządku obrad, zapis treści obrad  i przyjętych
rozstrzygnięć)
4) zapis końcowy (na tym protokół zakończono)
5) podpisy
2.W protokole z zebrania rady należy podać wyniki głosowania w radzie w następujący sposób: Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie..., ogółem członków rady .... ,głosowało....., głosów za oddano......, przeciw......, wstrzymało się od głosu....... .
3. Dyskusje członków rady zapisywane są jako główne tezy.
4. Ustala się następujące zasady zapisywania dyskusji na zebraniu:
1) imiona i nazwiska osób zabierających głos i sprawa jaką poruszyli
2) wnioski z dyskusji
3) zamknięcie dyskusji
5.. Do protokołu należy dołączyć listę obecności na zebraniu.


Rozdział 6      

Tryb zgłaszania i opiniowania uchwał

 

§ 8
1.Projekty uchwał  mogą być przedstawiane  przez dyrektora jak i przez nauczycieli.
2. Dyrektor podaje tytuł i projekt uchwały.
3. Dyskusja członków rady nad ustaleniem ostatecznego kształtu uchwały.
4. Naniesienie poprawek i zaopiniowanie przedstawionego projektu.
5. Poddanie uchwały pod głosowanie.

Tryb podejmowania Uchwał

§ 9

1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady,
głosowanie odbywa się w trybie tajnym, przeprowadzanym przez komisję, skrutacyjną 
wybraną  przez radę, na  przygotowanych kartach do głosowania
3. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
4.Uchwały rady są zapisywane w księdze uchwał, która stanowi integralną część księgi
Protokołów.
5. Uchwały podejmowane przez radę muszą zawierać zapisy określające:
1) numer uchwały
2) nazwę rady pedagogicznej
3) datę podjęcia uchwały
4) podstawę prawną
5) treść uchwały (w tym kto ją wykonuje )
6) datę wejścia w życie uchwały
7) podpis przewodniczącego rady pedagogicznej
6. Rada pedagogiczna wyraża opinie, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest 
taki sam, jak przy podejmowaniu uchwał.
7. Rada zatwierdza wnioski do dalszej pracy.Rozdział 7
Prawa i obowiązki członków Rady Pedagogicznej

§ 10

1. Przewodniczący jest zobowiązany do:
1) przygotowania i prowadzenia zebrań rady
2) powiadamiania wszystkich członków rady o terminach i  porządku zebrania na 7 dni przed  
terminem zebrania
3) zwoływania zebrań w trybie nadzwyczajnym 
4) realizacji uchwał rady
5) dbania o dobrą atmosferę w radzie i współdziałanie wszystkich jej członków
6) dbania o autorytet rady.
2. Przewodniczący ma prawo:
1) zgłaszania wniosków i uwag
2) zgłaszania projektów uchwał i opinii
3) zwalniania   członków rady z udziału w zebraniu.
3.Członkowie rady mają prawo do:
1) zgłaszania wniosków do dalszej pracy szkoły
2) zgłaszania projektów uchwał i opinii
3) wyrażania własnych opinii
udziału w dyskusji
4) udziału w głosowaniu.
4. Członkowie rady mają obowiązek:
1) czynnego uczestnictwa w zebraniach rady i pracy jej zespołów
2) zapoznawania się z protokołem z wcześniejszego zebrania rady;
3) realizowania wszystkich uchwał rady;
4) przestrzegania zasad obrad.
5) powiadamiania przewodniczącego o nieobecności na zebraniu i przedstawieniu 
5. Członkowie rady mają obowiązek zachowania pełnej poufności spraw omawianych w czasie
posiedzeń rady.
6. Uchwały podjęte przez radę obowiązują wszystkich członków rady, niezależnie od ich
indywidualnych opinii.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§  11

1. Zmiany w regulaminie rady należą do jej kompetencji.
2. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulują akty prawne wyższego rzędu.


§  12
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


……………………………………….
/podpis przewodniczącego rady pedagogicznej

 

 

Załącznik nr 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW


Podstawa prawna:
1.Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991/art.53-54/ z późniejszymi zmianami, statutu przedszkola  § 14 i niniejszego  regulaminu


Postanowienia ogólne
§ 1

1.Rada Rodziców, zwany dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców dzieci.  
2.Rada uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem  Przedszkola.


§ 2
1.Rada Rodziców  liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.
2.Kadencja rady trwa rok.
3.W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Rodziców ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających§ 3
1.Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w  głosowaniu   jawnym.


Wybory do Rady Rodziców

§ 4

1.Wybory do  Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2.Rodzice dzieci danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie trójkę  .
3.Tróka grupowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności trójki grupowej
decydują rodzice danego oddziału.
4.Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może
reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5
1.Wybory trójki grupowej przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu
jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące        do trójki grupowej.


§ 6
1.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym w zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu.

§ 7
1.Trójka oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.
2.Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciele trójki grupowej do Rady Rodziców może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu spośród wybranych członków trójek grupowych


§ 8
1.Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady zwołanie pierwszego zebrania  Rady Rodziców należy do obowiązków dyrektora.
2.Pierwsze zebranie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.


Władze Rady Rodziców

§ 9

1.Rada  wybiera ze swojego grona  Prezydium Rady: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika
2.W zależności od liczby grup do składu prezydium może zostać wybrany dodatkowy członek
3. Rada wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną w liczbie dwóch osób.

§10
1.Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi  reprezentuje na zewnątrz, kieruje działalnością finansowo-gospodarczą  Rady Rodziców,
przekazuje opinie i postulaty Dyrektorowi przedszkola i Radzie
Pedagogicznej.
2.Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego
nieobecności.
3.Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i  protokołowanie jej posiedzeń.
4.Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę Rodziców.


Rada Rodziców

§11

1.Zebrania odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie
rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2.Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia  zwołuje przewodniczący
powiadamiając członków co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać zebranie Rady w trybie
pilnym, bez przestrzegania   7-dniowego terminu.
3.Zebrania Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej.


§12
1.Przygotowanie zebrania Rady Rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego.
Członkowie rady na 7 dni przed posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
2.Posiedzenie Rady Rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.
3.W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady.
4.Zebrania Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady

§13
1.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
2.Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane w drodze głosowania na następnym
posiedzeniu.

Podejmowanie uchwał

§14

1.Uchwały Rady podejmowane są zwykle większością głosów, w glosowaniu jawnym.
2.W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.


§15
1.Uchwały Rady  numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.


§16
1.Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Prawa i obowiązki członków  Rady Rodziców

§17

1.Członkowie rady mają prawo do dostępu do wszystkich informacji i dokumentów
związanych z organizacją i przebiegiem procesu wychowawczo – dydaktyczno –
opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych; wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach przedszkola;
głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2.Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola o możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych dla ich dzieci poza godzinami podstawy programowej.
3.Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w zebraniu.
4.Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie


Fundusze Rady Rodziców

§ 18

1.Rada Rodziców  może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową przedszkola.


§ 19
1.Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w   preliminarzu budżetowym.
2.Rada może podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych dla przedszkola, zwłaszcza na zadania opiekuńczo-wychowawcze.

§ 20
1.Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać: dyrektor, rada pedagogiczna.

§ 21
1.Rada ma wydzielone konto bankowe.
2.Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez trzy upoważnione osoby: przewodniczącego, skarbnika i 1członka


Postanowienia końcowe

§ 22

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.09.2013

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 mar 2008 10:13
Data opublikowania: środa, 5 mar 2008 10:22
Data edycji: wtorek, 6 mar 2012 15:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1897 razy
Ilość edycji: 9