Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

NR5 W ŁOMŻY§1
1. Przedszkole Publiczne Nr5 w Łomży ul. Sikorskiego 216.
2. Przedszkole Publiczne Nr5 prowadzone jest przez Radę Miasta Łomży.

§2
1. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu w pieczęciach, stemplach i szyldach.


INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU.


§3


1. Przedszkole czynne jest od 5 do 10 godzin dziennie w zależności od potrzeb zgłoszonych przez rodziców w danym roku szkolnym. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Wakacyjne terminy przerw w pracy przedszkola ustala corocznie organ prowadzący w zależności od liczby dzieci zgłoszonych z poszczególnych placówek.
3. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom we wszystkie soboty, jednak liczba tych zgłoszeń nie może być mniejsza niż 10 dzieci.
4. Dzieci zgłoszone na 10 godzin korzystają z trzech posiłków. Opłata za korzystanie z przedszkola składa się z dwóch części: opłata za koszty surowca zużytego do przygotowania posiłków według obowiązujących w danym czasie cen i koszty pobytu dziecka w przedszkolu przekraczające podstawę programową zgodnie z decyzją organu prowadzącego. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole udzielane przez przedszkole ustala organ lub osoba prowadząca po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej z uwzględnieniem art.6 pkt.1 Ustawy o Systemie Oświaty. Opłata za żywienie jest to stawka dzienna pomnożona przez ilość dni roboczych w danym miesiącu. Dzieci 6-letnie zgłoszone na 5 godzin mają prawo korzystać z jednego posiłku – obiadu.
5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są przez rodziców z góry na następny miesiąc w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
6. Za nieobecność dziecka w przedszkolu powyżej 3 dni przysługuje odpis stawki żywieniowej. Za uzasadnioną nieobecność dziecka w przedszkolu przez cały miesiąc dyrektor może zwolnić również z opłaty stałej.
7. Dyrektor ma prawo zwolnić dziecko z ½ opłaty, gdy rozpoczyna przedszkole w połowie miesiąca.
8. Pracownicy przedszkola mają prawo do korzystania z posiłków odpłatnie według stawki żywieniowej.
§4

Przedszkole będąc pierwszym ogniwem w systemie edukacyjnym realizuje określone cele i zadania:
1. pomaga każdemu dziecku w rozwoju bio-psycho-społecznym uwzględniając cechy osobowościowe, umożliwia dziecku zachowanie własnej odrębności biorąc pod uwagę indywidualne tempo i rytm rozwoju,
2. dba o ciągłe wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w środki dydaktyczne pomagając dzieciom zdolnym w rozwoju zainteresowań, a dzieciom z deficytami w stymulacji i rozwoju,
3. poznaje dziecko i jego środowisko rodzinne tworząc warunki do zaspakajania jego potrzeb w przedszkolu w szczególności tam, gdzie rozwój dziecka jest zagrożony oraz udziela rad rodzicom i współpracuje w przygotowaniu dziecka do szkoły.

§5

1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania swoich dzieci przedszkole umożliwia organizację nauki religii na życzenie rodziców. Realizację tego prawa określa dziennik Ustaw Nr 67 poz.753 rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999 roku.
2. Zasady udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej regulują stosowne przepisy. W przedszkolu może być udzielana pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieciom i ich rodzicom w następujących formach:
a) przez badanie dzieci w poradni pedagogicznej i psychologicznej,
b) wydawanie zaleceń do dalszego postępowania,
c) praca indywidualna nauczycielki z dzieckiem,
d) pogadanki dla rodziców organizowane [przez specjalistów,
e) wypożyczanie literatury fachowej dla rodziców.

§6

1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu przez cały rok opiekę sprawuję nauczyciel.
2. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola z grupą nauczyciel ma obowiązek wychodzić z drugą osobą dorosłą ( woźna).
3. Nauczyciel obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu ( w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego).
4. W szczególnych przypadkach losowych organy przedszkola mogą wnioskować o udzielenie pomocy materialnej do instytucji społecznych.
5. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
6. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.


§ 7
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział 10-godzinny opiece dwóch nauczycielek a 5-godzinny jednej.
2. Przydziału nauczycieli do poszczególnych grup dokonuje dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.


ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 8

1.Organami przedszkola są:
a/ dyrektor przedszkola
b/ rada pedagogiczna
c/ komitet rodzicielski

Ad. a/ dyrektor przedszkola działa zgodnie z ustawą o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. art. 41.
Ad. b/ rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki jest odpowiedzialna za realizację celów i zadań przedszkola sformułowanych w niniejszym statucie, posiada kompetencje określone w art. 40-42 Ustawy o Systemie Oświaty / ustawa z dnia 07.09.91 r. / z późniejszymi zmianami oraz regulamin własny.
Ad. c/ komitet rodzicielski działa w oparciu o przepisy art.53 i 54 Ustawy Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami oraz uchwalony przez siebie regulamin działalności.

2. Poszczególne organa wymienione w pkt. 1 działają w oparciu o swoje zadania i regulaminy pracy podane w załączniku nr 1 i nr 2.
3. Organy przedszkola wymienione w punkcie 1 współpracują ze sobą kierując się potrzebami przedszkola i dobrem powierzonych opiece przedszkola dzieci.§ 9

Nauczycie i rodzice prowadzą współpracę mając na uwadze możliwie pełny rozwój dziecka i jego kształcenie poprzez:
- pracę indywidualną
- kącik dla rodziców
- zebrania ogólne i grupowe
- współpracę z rodzicami
- komitet rodzicielski
- uroczystości przedszkolne
- zajęcia otwarte

1. Rodzice mają prawo do:
a/ znajomości zamierzeń i działań dydaktyczno-wychowawczych wynikających z planowania miesięcznego w danym oddziale,
b/ uzyskania rzetelnej i fachowej informacji dotyczącej rozwoju ich dzieci w sferze: motoryki, percepcji, myślenia, mowy, kontaktów, emocji,
c/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola.
2. Rodzice powinni uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez dyrektora i nauczycieli ich dziecka w celu usprawnienia pracy przedszkola i uzyskania informacji dotyczących efektów oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych nauczyciela / zebrania ogólne, grupowe/.
3. Terminy zebrań z rodzicami ustala dyrektor z radą pedagogiczną w rocznym planie placówki.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA§ 10


1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący zgodnie z § 3 pkt 2.
2. Zgłoszenia dzieci na dyżury wakacyjne będą przyjmowane w przedszkolu każdego roku w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.
3. Organ prowadzący uwzględniając ilość zgłoszonych dzieci w danym rejonie miasta wyznacza placówkę dyżurną.

§ 11


1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

§ 12


Szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ustalane są na każdy rok szkolny z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

§ 13


Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
§ 14


Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 15


1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania w Przedszkolu nr DKO 4013-1/92 wprowadzone zarządzeniem MEN.
2. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych /język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna / opłacanych przez rodziców, rodziców organizowanych przez Komitet Rodzicielski.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a/ z dziećmi w wieku 3-4 lat około15 minut,
b/ z dziećmi w wieku 5-6 lat około30 minut.

§ 16
Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
- pomieszczenie z niezbędnym wyposażeniem- sala grupy
- gabinet lekarski
- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Placówka dysponuje placem zabaw i ogrodem przedszkolnym wyposażonym w odpowiedni sprzęt.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 17

1/ W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2/ Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określa ustawa z dnia 26.01.1992 r. /Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami / - Karta Nauczyciela oraz zarządzenia wykonawcze do tej ustawy.
3/ Zasady wynagradzania i zatrudniania innych pracowników określają przepisy Kodeksu Pracy oraz zarządzenie Ministra Płacy i Polityki Socjalnej.
§ 18
Szczegółowe zadania określa Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1999r (Art.39, 1-Dziennik Ustaw z 1991r , poz.329 z późniejszymi zmianami).
I. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:
1. kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3. sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji
5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
6. ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki w porozumieniu z organem prowadzącym,
2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom placówki,
3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.
Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i komitetem rodzicielskim.
II. Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej odpowiada za jakość i efekty tej pracy oraz za bezpieczeństwo swojego oddziału.
1. Zadaniem nauczyciela jest:
a) dbać o zdrowie i rozwój psychiczny dziecka z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa,
b) gromadzić pomoce dydaktyczne,
c) troszczyć się o urządzenie i wystrój sali zajęć dostosowanej do rozwoju dzieci danej grupy wiekowej uwzględniając ich zdolności i zainteresowania:
- znać i umiejętnie realizować program,
- dobierać formy i metody nauczania dostosowane do możliwości dzieci,
- aktywizować je i prowadzić pracę indywidualną z dziećmi,
- zachować właściwą proporcję zajęć w systemie organizacyjnym ( relatywne zmiany form aktywności ),
- organizować uroczystości przedszkolne, celowe wycieczki i spacery.
d) prowadzi ciągłą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i ze służbą zdrowia w celu wychwycenia deficytów w rozwoju ruchowym, mowy, emocjonalnym itd…
eliminowania ich i profilaktyki.
2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.
4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
§ 19

Szczegółowe zadania pracowników administracyjno-obsługowych wynikają z przydzielonych zakresów czynności /Dz. U. Nr 1,1982/.

Do zadań intendenta należy:
1. sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
2. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu / remonty, konserwacja/,
3. zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt,
4. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom,
5. sporządzanie jadłospisów,
6. uczestniczenie w naradach roboczych,
7. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy placówki.

Do zadań kucharza należy :
1. przyrządzać punktualnie zdrowe higieniczne posiłki,
2. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywnościowych i dbać o racjonalne ich używanie,
3. prowadzić magazyn podręczny,
4. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchni,
5. brać udział w ustalaniu jadłospisu,
6. wykonywać inne czynności ustalone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola..

Do zadań pomocy kucharza należy:
1. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
2. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne,
3. załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczaniem produktów,
4. wykonywać inne czynności ustalone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Do zadań woźnej oddziałowej należy:
1) utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia i w stanie używalności powierzony sprzęt,
2) pełnić inne czynności wynikające z organizacji pracy przedszkola:
a/ pomoc nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
b/ pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
c/ przygotowanie sprzętu do odpoczynku dzieciom,
d/ podawanie posiłków.
3) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola.

Do zadań robotnika należy:
1. pomagać w dostarczaniu intendentowi produktów do przedszkola,
2. czuwać nad konserwacją urządzeń terenowych / reperacja, malowanie /,
3. palić w piecach w okresie sezonu zimowego,
4. wykonywać inne czynności ustalone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 20


Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieciom, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
§ 21Powołując się na Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą 20.09.1989r. przez ONZ i ratyfikowaną przez RP w 1991r. Dziecko ma prawo do:
- szczególnej troski, ochrony i pomocy oraz zaspokajania różnych potrzeb,
- pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia oraz bezpieczeństwa moralnego i materialnego,
- przygotowania do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka,
- wychowania w duchu ideałów zawartych w Karcie narodów zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności tolerancji, wolności, równości i solidarności,
- wychowania podnoszącego jego kulturę ogólną, obcowania z nią ( teatr, kino, muzeum, itp.),
- warunków sprzyjających rozwijaniu jego zdolności, poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej,
- korzystania z wszelkich możliwości do zabaw i rozrywek,
- odpowiedniego wyżywienia, mieszkania i opieki lekarskiej.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22


1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2000r statut został uchwalony.
Nowy statut Przedszkola Nr5 został zatwierdzony w dniu 31.08.2000r uchwałą Rady Pedagogicznej.
Podpisy:
Statut Przedszkola Publicznego Nr5 w Łomży został opracowany w oparciu o Załącznik Nr3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola / Dz. U. nr 14, poz. 131 i z 2000r nr 2, poz.20/.

Załącznik Nr1


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
w Przedszkolu Nr5 w Łomży

§ 1

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie organizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie / semestrze / semestrze związku z omówieniem wyników pracy, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Komitetu Rodzicielskiego, organu prowadzącego przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności przedszkola.
§ 2

I. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1. Zatwierdzenie planów pracy przedszkola.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę placówki.
3. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.
II. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych.
2. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
3. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
III. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. I niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole, który uchwala uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.
§ 3


1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmiany przedstawia do uchwalenia radzie placówki.
2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela innej funkcji kierowniczej w placówce.
3. W przypadkach określonych w pkt. II organ prowadzący przedszkole albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.
§ 4


1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków.
2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady są protokołowane.
3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych pracowników przedszkola


Załącznik Nr2

REGULAMIN
Komitetu Rodzicielskiego przy Przedszkolu Publicznym Nr5
w Łomży


I.PODSTAWA PRAWNA
§ 1

Komitet Rodzicielski w Przedszkolu Publicznym Nr5 w Łomży zwany dalej komitetem rodzicielskim działa na podstawie:
Art. 53 i 54 Ustawy o Systemie oświaty z dnia 7.09.1991r / Dz. U. Nr 95, poz.425 z późniejszymi zmianami/.
II.PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 2

1. Komitet Rodzicielski jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców współpracujących z dyrekcją przedszkola, radą pedagogiczną przedszkola w zakresie doskonalenia organizacji pracy przedszkola prezentowania opinii rodziców z wymogami przedszkola oraz do czynnego udziału w realizacji programu wychowania i opieki, a także do udziału w świadczeniu pomocy materialnej w przedszkolu.
2. 2.Komitet Rodzicielski prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy, zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców.

§ 3

Do zadań komitetu rodzicielskiego należy w szczególności:
1. Współudział w programowaniu pracy przedszkola, a także w planowaniu wydatków przedszkola
2. Pomoc dyrekcji przedszkola w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola.
3. Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkola i środowiska.

III.ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU RODZICIELSKIEGO

§ 4


1. W skład komitetu rodzicielskiego wchodzą wybrani przez zebranie rodziców wszyscy członkowie rad grupowych rodziców.
2. Komitet rodzicielski do udziału w jego pracach / po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola / może zaprosić inne osoby.
3. W posiedzeniu komitetu rodzicielskiego bierze udział dyrektor przedszkola bądź wyznaczony przez niego zastępca dyrektora przedszkola.
§ 5


1. Komitet rodzicielski wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały komitetu rodzicielskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Jeżeli uchwała komitetu rodzicielskiego jest sprzeczna z prawem lub własnym interesem przedszkola, dyrektor przedszkola zawiesza uchwałę. Dyrektor przedszkola zawieszając wykonanie uchwały terminie 7 dni od jej podjęcia uzgadnia z komitetem rodzicielskim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały.
3. W wypadku braku uzgodnienia dyrektor przedszkola lub komitet rodzicielski przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.


§ 6


Kadencja komitetu rodzicielskiego trwa dwa lata.

§ 7

W przypadku rezygnacji bądź członka ze składu komitetu rodzicielskiego przed upływem kadencji, rada grupy rodziców wybiera nowego swojego przedstawiciela. Wybrany przez radę grupy przedstawiciel wchodzi automatycznie w skład komitetu rodzicielskiego.

IV.ORGAN KOMITETU RODZICIELSKIEGO, SPOSÓB ICH WYŁANIANIA I ZAKRES KOMPETENCJI
§ 8

1. Komitet rodzicielski na swym pierwszym posiedzeniu wybiera:
- Przewodniczącego komitetu rodzicielskiego
- Prezydium komitetu
- Komisje problemowe komitetu rodzicielskiego
2. Liczbę komisji komitetu rodzicielskiego ustala komitet rodzicielski.

§ 9


1. W skład prezydium komitetu rodzicielskiego wchodzą z urzędu:
- Przewodniczący
- W-ce przewodniczący komitetu rodzicielskiego
- Sekretarz
- Przewodniczący stałych komisji komitetu rodzicielskiego.
§ 10


1. W posiedzeniach prezydium komitetu rodzicielskiego bierze udział przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji rewizyjnej.

§ 11


Prezydium komitetu wykonuje następujące zadania:
1. przygotowuje do rozpatrzenia przez ogólne zebranie rodziców projekty planu pracy komitetu rodzicielskiego oraz projekt planu finansowego,
2. zwołuje w porozumieniu z dyrektorem przedszkola zebranie komitetu rodzicielskiego rodziców, ustalając termin i porządek zebrania,
3. podejmuje wszelkie niezbędne działania zastrzeżone do kompetencji komitetu w okresie między zebraniami komitetu rodzicielskiego,
4. współpracuje z dyrekcją przedszkola, radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy przedszkola, prezentowania opinii rodziców we wszystkich ważnych sprawach przedszkola, angażowania rodziców do czynnego udziału w realizacji programu wychowania i opieki.

§ 12


Prezydium komitetu rodzicielskiego wybiera ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego komitetu rodzicielskiego i sekretarza.

§ 13


Przewodniczący komitetu rodzicielskiego organizuje i kieruje pracą komitetu rodzicielskiego oraz reprezentuje komitet rodzicielski w organach przedszkola i we wszystkich kontaktach na zewnątrz przedszkola


V. FUNDUSZ KOMITETU RODZICIELSKIEGO§14


1. Komitet rodzicielski gromadzi fundusze, które są przeznaczane w szczególności na opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz na wychowawczą działalność przedszkola.
2. Wysokość dobrowolnych składek rodziców ustala zebranie komitetu rodzicielskiego.
§ 15


1. Gospodarka finansowa komitetu rodzicielskiego opiera się na zatwierdzonym przez komitet rodzicielski planie finansowym.
2. Odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane przez prezydium komitetu rodzicielskiego.
3. O dokonanych zmianach prezydium komitetu rodzicielskiego informuje komitet rodzicielski na najbliższym zebraniu komitetu.

§ 16

1. Ewidencja dochodów i dokumentacja wydatków komitetu rodzicielskiego odbywa się na zasadach ustalonych przez ministra finansów.
2. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów bądź oświadczenia dokonującego zakupu po uprzednim uzyskaniu zgody na taki zakup ze strony przewodniczącego komitetu rodzicielskiego i dyrektora przedszkola.


§ 17


Sprawy finansowe komitetu rodzicielskiego prowadzone są nieodpłatnie.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
2. Komitet rodzicielski używa stempla podłużnego z napisem „ Komitet Rodzicielski przy Przedszkolu Nr5 w Łomży”.
regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia.
Data powstania: czwartek, 6 maj 2004 11:56
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2004 13:58
Data przejścia do archiwum: środa, 5 mar 2008 10:23
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3501 razy