Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór 2016 - informacje dla rodziców

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli samorządowych Miasta Łomża będzie odbywała się w dniach 15 marca - 31 marca 2016 r. do godz. 15:00. W tym okresie należy dokonać zapisu dzieci pierwszy raz idących do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dokumenty składa się w placówce pierwszej preferencji.

1.    Do publicznego przedszkola będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.
2.    Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich Przedszkoli Samorządowych Miasta Łomża. Deklaracje zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
3.    Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z kryteriami obowiązującymi w samorządowych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017.
4.    Kryteria naboru zostały podzielone na dwie części. Pierwsze wynikają z ustawy o systemie oświaty z dnia 6 września 1991 r.  (tekst jednolity  Dz. U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.), art. 20c. pkt 1 - 3, drugie określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miejskiej Łomży Nr 22/VI/15 z dnia 25 lutego 2015 r. (zgodnie z art. 20 c. pkt.4,  pkt. 6-8).
5.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miejskiej Łomży Nr 22/VI/15 z dnia 25 lutego 2015 r.
6.    Kryteria podlegają punktacji. Kryteria wynikające z ustawy mają jednakową wartość, kryteria określone przez organ prowadzący mają zróżnicowaną wartość.
7.    Rodzice /prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
8.    Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2010 r.)  jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie  przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.
9.    Dzieci w wieku 4 lat (urodzone w 2012 r.) i 5 lat (urodzone w 2011 r.) mają prawo do realizacji wychowania przedszkolnego uczęszczając do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej.

Zapisywanie dziecka do przedszkola po raz pierwszy
Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy powinni wypełnić deklarację zgłoszenia na stronie naboru https://nabor.pcss.pl/lomza.
Przesłać wersję elektroniczną drogą internetową a podpisaną kartę należy złożyć tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (w deklaracji na pierwszej pozycji). Kartę należy złożyć w terminie od 15 marca do 31 marca 2016 r. do godz. 15:00 Nie złożenie karty zgłoszenia w terminie oznacza nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.
W przypadku braku dostępu do Internetu i możliwości wysłania karty zgłoszenia drogą elektroniczną, można będzie pobrać druk karty w przedszkolu. Dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.

Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.

Listy dzieci przyjętych do przedszkola od 01 września br. wywieszane będą w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniu 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00.
Wraz z wnioskiem należy złożyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zarówno ustawowych jak  i samorządowych!

UWAGA! W przypadku, gdy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach 18 kwietnia 2016 r. do 20 kwietnia 2016 roku do godz. 15:00.

Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w danej placówce.

W trakcie potwierdzania woli uczęszczania dziecka do przedszkola będą zawierane z rodzicami/opiekunami prawnymi UMOWY na rok szkolny 2016/2017 (druki będą przygotowane i wydawane przez poszczególne przedszkola).

Dzieci uczęszczające do przedszkola w latach kolejnych
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do danego przedszkola, zawierającą ewentualne zmiany dotyczące sytuacji w rodzinie. Deklaracje składane są w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Dzieci zmieniające przedszkole
Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny składa, więc podpisaną Kartę zgłoszenia do wybranego przedszkola, wskazanego jako placówka pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE
1.    Samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 20b. pkt. 2 Ustawy z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 7 z późn. zm.).
2.    Tryb odwoławczy – na podstawie art. 20 zc. ust. 6-9 Ustawy jak wyżej.
3.    Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i z zachowaniem należytej staranności.
4.    Rodzic – ilekroć używa się tego sformułowania należy rozumieć przez nie również opiekuna prawnego.
5.    Rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku – dziecko 2,5 letnie może zostać przyjęte do przedszkola  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6.    Kandydaci zamieszkali poza Łomżą będą mogli być przyjęcia do przedszkola publicznego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 20c ust. 1 – 6 Ustawy jak wyżej - przedszkola nadal dysponują wolnymi miejscami.
7.    Potwierdzanie złożonych danych - Za rzetelność złożenia danych w Karcie zgłoszenia odpowiada rodzic, prawny opiekun.

Informator – na stronie internetowej naboru https://nabor.pcss.pl/lomza dostępny będzie informator dla rodziców zawierający ofertę wszystkich łomżyńskich przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

ZASADY  NABORU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

Na podstawie art. 20 c u. o. s. o. przeprowadza się rekrutację do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017 według następujących zasad:


1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek zamieszkania na terenie Miasta Łomża niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe):
1) wielodzi etność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące dokumenty:

Kryterium 1 potwierdza się oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata lub Kartą Dużej Rodziny Miasta Łomża,
Kryteria 2-5 potwierdza się kopią orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata, (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata),
Kryterium 6 potwierdza się prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Kryterium 7 potwierdza się kopią dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.); (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).


3.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria – określone przez organ prowadzący w Uchwale nr 22/VI/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 lutego 2015 r.

(samorządowe):
(dot. Przedszkola Publicznego Nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych):


1) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt.,
2) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 32 pkt.,
3) dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt..,
4) dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt.,
5) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

(dot. Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi):


1) dziecko posiadające opinię do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt.,
2) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt.,
3) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola– 32 pkt.,
4) dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt.,
5) dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt,
6) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dodatkowych (obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych) są odpowiednio:


1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
2) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające studia w trybie dziennym,
3) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stałym zamieszkaniu na terenie Miasta Łomża,
4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża,
5) informacja o orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego /data i numer orzeczenia/.


4. Nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża będzie się odbywał za pomocą elektronicznego systemu na stronie https://nabor.pcss.pl/lomza.
5. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola samorządowe w preferowanej przez siebie kolejności.

 

 

Data powstania: wtorek, 15 mar 2016 11:11
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2016 11:13
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2017 21:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1471 razy