Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzicu , złóż potwierdzenie !

Przypominamy rodzicom dzieci przyjętych do przedszkola na nowy rok szkolny 2016/2017 o obowiązku złożenia pisemnego potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (nowy druk umowy do pobrania w załącznikach) zgodnie z harmonogramem, to znaczy w dniach 18 - 20 kwietnia 2016r.

UMOWA CYWILNO - PRAWNA nr ........./....... /...........

 

w sprawie korzystania z usług

Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży

 

zawarta w dniu  ........................................ ..................r. pomiędzy:

 

Przedszkolem Publicznym nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216, reprezentowanym przez dyrektora Panią Jadwigę Juchniewicz, zwanym dalej „przedszkolem”

a

Panią/Panem ...............................................................................................................................

zamieszkałą/łym w Łomży ................................................................., legitymującą/cym się dowodem osobistym seria  ................ nr ..........................................................., zwanym dalej „rodzicem/opiekunem prawnym”.

§ 1

 

 • Przedmiotem umowy jest udzielanie przez przedszkole świadczeń opiekuńczo –wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych wykraczających poza podstawę programową na rzecz dzieci:

   

  1) ...................................................................................,   PESEL: ...................................

  2) ...................................................................................,   PESEL: ...................................

  3) ...................................................................................,   PESEL: ...................................

  4) ...................................................................................,   PESEL: ...................................

   

 

 1. Zasady odpłatności za świadczenia w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U z 2015 r, poz.2156 z późn. zm.) i uchwała nr 406/XLVII/13 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża, która stanowi, że opłata za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, świadczonych przez przedszkole ponad podstawę programową, wynosi:

  – 1,00 zł /pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola/

  – 0,80 zł /drugie dziecko uczęszczające do przedszkola/

  – 0,40 zł /trzecie dziecko uczęszczające do przedszkola/

   

  § 2

   

  Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 1 września ............r do dnia 30 czerwca ......... r.

   

  § 3

   

 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012, poz. 977 z późn. zm.) w godzinach 800 - 1300.

 2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, które obejmują w szczególności:

 1. zabawy twórcze: muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dziecka,

 2. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach: umysłowej, psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej,

 3. gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

 4. przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i imprezach okolicznościowych,

 5. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka.

 1. Przedszkole umożliwia korzystanie z zajęć dodatkowych, organizowanych na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem ponoszenia przez nich kosztów tych zajęć.

 2. Przedszkole zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

   

  § 4

   

  Szczegółowe zasady organizacji pracy przedszkola określa Statut Przedszkola oraz zarządzenia dyrektora przedszkola.

   

  § 5

   

 1. Rodzic/opiekun prawny deklaruje, że jego dziecko:
 1. przebywać będzie w przedszkolu codziennie w godz. od ................... do .....................,

 2. korzystać będzie z wyżywienia

  śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek

 1. W zadeklarowanym czasie dziecko korzystać będzie z:
 1. bezpłatnych godzin określonych w uchwale, o której mowa w §1 ust. 2 w godzinach 800 – 1300, czyli 5 godzin dziennie,

 2. odpłatnych świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w wymiarze ............. godzin dziennie.

  § 6

   

  Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania zasad funkcjonowania przedszkola zawartych w Statucie Przedszkola,

 2. współdziałania z przedszkolem w zakresie wszystkich spraw związanych z pobytem dziecka w przedszkolu,

 3. przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę upoważnioną w godzinach zadeklarowanych w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy,

 4. terminowego wnoszenia opłat ustalonych w niniejszej umowie,

 5. niezwłocznego informowania przedszkola o nieobecności dziecka,

 6. natychmiastowego zawiadomienia przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej lub innej, mogącej przenosić się na pozostałe dzieci korzystające ze świadczeń przedszkola,

 7. przyprowadzania do przedszkola dziecka wyłącznie zdrowego.

 8. powiadomienia przedszkola o zmianie miejsca zamieszkania oraz zmianie numeru telefonu

   

   

   

  § 7

   

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

 2. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn:

 1. stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miejskiej w Łomży, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu,

 2. faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową w zakresie postanowień ust. 3 niniejszej umowy,

 1. W przypadku wydłużenia pobytu dziecka ponad zadeklarowaną i faktycznie odbytą liczbę godzin, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń.

 2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia, które wynoszą:

 1. za cztery posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 100% dziennej stawki żywieniowej, tj. 4,50 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,

   

  5. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 4, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany niniejszej umowy.

  6. Opłata za stawkę żywieniową określona w ust. 4 podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.

   

  § 8

   

 1. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłata wymieniona w § 7 naliczana będzie proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.

 2. Opłatę, o której mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, obniża się w przypadkach określonych w przytoczonej Uchwale Rady Miejskiej w Łomży.

 3. W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę naliczenia opłaty, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole w ciągu 14 dni od daty ich zaistnienia.

 4. Wysokość opłaty określonej w § 7 ust. 2 niniejszej umowy ulega zmianie w przypadku zmiany uchwały, wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

   

   

  § 9

   

 1. Opłaty, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, płatne są z góry do 20 dnia każdego miesiąca w pokoju administracyjnym bądź u dyrekcji przedszkola lub też na konto w Getin Bank 37 1560 0013 2379 9650 0000 0001

 2. Po zakończeniu każdego miesiąca przedszkole dokonuje rozliczenia kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu w minionym miesiącu oraz dokonuje naliczenia opłaty na miesiąc bieżący.

 3. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

   

   

  § 10

   

  Dziecko ma prawo do korzystania z przedszkola w ramach dyżuru wakacyjnego (lipiec lub sierpień). Warunki korzystania z przedszkola określa odrębna umowa.

   

   

  § 11

   

 • Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy wyłącznie w formie pisemnej na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 1. Dyrektor stwierdza wygaśniecie umowy bez konieczności jej odrębnego wypowiedzenia, na skutek:

  1. nie uiszczenia należnej opłaty do końca następnego miesiąca;

  2. nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 14 dni kalendarzowych bez powiadomienia przedszkola.

   Wygaśnięcie następuje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym upływa nieobecność dziecka w przedszkolu.

   3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po przedłożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych przekonywującego wyjaśnienia, dyrektor nie stwierdza wygaśnięcia umowy zgodnie z ust. 2.

    

   § 12

    

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany wysokości stawki żywieniowej oraz zmiany wysokości opłaty określonej w §7 ust. 2 niniejszej umowy.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Oświadczam/my, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm) nie/wyrażam/my* zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dyrektora Przedszkola nr 5 w celach związanych z pobytem w przedszkolu wymienionego wyżej dziecka.

 

 

..........................................................                                    .....................................................

 podpis rodzica/opiekuna prawnego                                         podpis dyrektora przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

Data powstania: niedziela, 17 kwi 2016 23:53
Data opublikowania: poniedziałek, 18 kwi 2016 00:06
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2017 21:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2108 razy