Przedszkole Publiczne nr 5

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze - wolne stanowisko pracy referenta ds.finansowo - księgowych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży 18 – 400 Łomża, ul. Sikorskiego 216 na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1202 ) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. I. Określenie stanowiska urzędniczego: referent ds. finansowo – księgowych - 1/2 etatu II . Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania: 1. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze: 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe. 4. Nieposzlakowana opinia. 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 2. Wymagania związane ze stanowiskiem referenta ds. finansowo – księgowych: 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.). 2. Wykształcenie średnie lub wyższe. 3. Doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie co najmniej 4 letniego stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy w księgowości i płacach wymóg niezbędny dla kandydatów legitymujących się wykształceniem średnim lub co najmniej 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia w pracy w księgowości i płacach wymóg niezbędny dla kandydatów legitymujących się wykształceniem wyższym. 4. Biegła obsługa komputera, w tym programów księgowo-kadrowych. 5. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej. 6. Znajomość przepisów podatkowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela. 7. Znajomość Prawa Oświatowego. 1. Komunikatywność i umiejętność współpracy. 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. III. Wykaz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku: 1. Sporządzanie list płac pracowników przedszkola. 2. Sporządzanie list nagród jubileuszowych, odpraw, świadczeń urlopowych oraz dopłat do wypoczynku. 3. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz zasiłków pracowników. 4. Sporządzanie zaświadczeń Rp-7 oraz zaświadczeń bieżących. 5. Sporządzanie zestawień list. 6. Obliczanie zasiłków chorobowych i wynagrodzenia za czas choroby. 7. Wyliczanie i sporządzanie list dodatkowego rocznego wynagrodzenia. 8. Naliczanie podatku dochodowegoi składek ZUS od wynagrodzeń 9. Dokonywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników. 10. Sporządzanie sprawozdań okresowych oraz danych do planów lub korekt planów. 11. Rozliczanie art. 30 KN. 12. Wprowadzanie danych do programów: PŁACE, SIO oraz bieżąca praca w tych programach. 13. Znajomość przepisów kadrowo-płacowych. 14. Inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego. IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku 1. Miejsce pracy – Przedszkole Publiczne Nr 5 w Łomży, ul. Sikorskiego 216 2. Stanowisko – urzędnicze 3. Czas pracy – ½ etatu 4. Rodzaj umowy – umowa o pracę 5. Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1050) oraz z Regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży V. Wymagane dokumenty: 1. List motywacyjny. 2. Curriculum Vitae ze zdjęciem. 3. Potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu tożsamości. 4. Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe. 7. Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) na potrzeby związane z naborem 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje. VI. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w gabinecie Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 Łomży ul. Sikorskiego 216 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 do dnia 15 września 2016 r. Aplikacja winna zawierać adnotację „Nabór na stanowisko referenta ds. finansowo – księgowych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. VII. Informacje dodatkowe: 1. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną indywidualnie telefonicznie. 2. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 86 218 22 36. Łomża, dn. 29 sierpnia 2016 r. Jadwiga Juchniewicz dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży
Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 11:11
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 11:21
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2017 21:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1258 razy